fredag 4 september 2009

Grundlagsdomstol NU!

En skum artikel från två jurister. Tanken i artikeln är att om domstolar får pröva om myndighetsutövning och nystiftade lagar kränker människors rätt, så innebär det att domstolarna underminerar demokratin. Domstolarna ges för mycket "makt", heter det.

Hm. Som en kommentator påpekade: domstolarnas "makt" inskränker sig faktiskt till att uttolka de lagar som de folkvalda stiftar. Om de folkvalda stiftar tydliga och förutsägbara lagar, så har inte domstolarna så mycket eget tolkningsutrymme.

Det omvända: att myndigheter själva prövar sig, och att lagstiftare själva bedömer om deras nya lagar kränker folks rättigheter, öppnar upp för myndighetsmissbruk.

Att samla all makt i en instans är inte demokratiskt, inte ens om instansen är folkvald. För att motverka att demokratin ruttnar måste man tillämpa maktdelning.

En fristående domstol kan då övervaka lagarnas tillämpning.

Jag håller med artikelförfattarna att det är synd att vi svenskar hela tiden måste vända oss till EG-domstolen för att skydda våra rättigheter gentemot vår egen stat. Men det beror ju på att vi själva inte har en sådan domstol att vända oss till!

Vår demokrati behöver en grundlagsdomstol. Det är inget som underminerar demokratin. Tvärtom stärks den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar