onsdag 30 december 2009

Lästips: Bob Murphy om inflationen i USA

USAs expansiva ekonomiska politik måste finansieras. Genom ett spel med lån och återköp av nyutställda amerikanska statsobligationer misstänker Bob Murphy att Federal Reserve är igång att skapa en massiv inflation.

tisdag 29 december 2009

Bloggtips: Ännu mera fakta om sjukförsäkringarna

Den outtröttlige Anders W Jonsson skriver om verkligheten bakom omläggningen av sjukförsäkringen. Det är de fem rapporterna från Försäkringskassan som avhandlas.

Behöver du sakargument, oavsett vilken åsikt du sedan anammar, så titta här först!

måndag 28 december 2009

Lästips: Johan Norberg om en förestående ekonomisk kris

Johan Norberg skriver idag på Expressen Debatt om rundgången i de finansiella kriserna.

Genom konstgjort låga räntor i början av 00-talet ökade belåningen mer än vad de finansiella systemen klarade av. Vilket gav oss kraschen 2008. Som man just nu försöker reparera genom, tadaa, konstgjort låga räntor. Vilket kommer att ge oss en värre krasch.

Och i vanlig ordning skylls dessa politikermisslyckanden på "marknaden". När det istället är politikerna som borde ta ansvar för sina beslut genom att träda tillbaks och inte hålla på att klåpa med att försöka "rädda" ekonomin.

Ekonomin klarar sig alldeles utmärkt, tack så mycket, om bara vi vanliga människor (dvs "marknaden") får lov att byta med varandra som vi vill.

tisdag 22 december 2009

Bloggtips: Fakta om sjukförsäkringen

Lite faktisk information om de nya sjukförsäkringsreglerna.

Och en liten pedagogisk bild.

söndag 20 december 2009

Bloggtips: Om SAAB

Själv kan jag inte annat säga än: vad skönt för alla att en blödande och förlusttyngd tillverkningsindustri får lov att gå i graven. Att resurs styrs om från det förlustbringande till det vinstskapande.

Så fantasilös är jag.

Läs hellre de bättre skrivna "Freden dödade SAAB-bilen".

torsdag 17 december 2009

Bloggtips: Om Moderaterna och trovärdigheten

En smärtsam sannsaga från livbåten: vad Moderaterna behöver göra för att åter få folks förtroende.

Läs.

onsdag 16 december 2009

Klimatet som svepskäl

Det geniala med AGW-hypotesen är att den i ett enda slag problematiserar själva orsaken till att vi har det bra, är mätta, inte dör när vi är gravida eller föds osv: våra fantastiska tekniska lösningar.

Själva grundorsaken till att dessa tekniska lösningar alls har uppkommit är att vi i och med kombinationen marknadsekonomi, demokrati och kapitalism, är förhållandevis fria att skapa och förvalta frukten av vad vi skapat.

Så om välståndet är problemet, så är rotorsaken till välståndet: vår frihet (som vi tydligen väljer att utöva i en kapitalistisk marknadsekonomi), naturligtvis också ett problem.

Inte undra på att Hugo Chavez kan dra ner applådåskor på en klimatkonferens, genom att attackera just den friheten.

Kapitalismen ödelägger klimatet säger samme Chavez som för sin del finansierar sitt anti-frihetliga experiment med oljeexport. Inte direkt klimatkompenserat grönt te.

Det här är hyckleri på hög nivå.

Allvarligt talat: var utvecklas den renaste tekniken? I kapitalistiska marknadsekonomier. Vilken bil drar mest bensin: den östtyska Trabanten eller en Audi? Hur ser det socialistiska Venezuelas eget miljöarbete ut, jämfört med det kapitalistiska USA:s?

Att ha det lagom varmt, tillgång till mat och rent vatten och läkarvård, är mänskliga behov. Det inser även Chavez. Att ge folket tillgång till detta är nämligen en del av hans eget politiska program.

Men att ge folk allt detta kostar, i form av förbränning. I Venezuela likaväl som i USA. Skillnaden är att människor av fri vilja i kapitalistiska marknadsekonomier har uppfunnit väldigt bränslesnåla sätt att förbränna på. Väldigt rena sätt.

Men allt detta kan man för en stund förtränga, om man vill använda klimatmötet som svepskäl för att attackera människors rätt att av fri vilja, på vägar de själva väljer, göra livet enklare för varandra.

torsdag 3 december 2009

tisdag 1 december 2009

Nu formeras styrkorna #svalanharlyft

Det vi har fruktat länge, och kämpat emot, har nu - FRån och med idAg hänt.

Men alla som läser detta vet väl vad ni ska göra?

Intag era positioner. Nu drar vi igång.

#svalanharlyft


-----BEGIN ENCRYPTED MESSAGE-----
MIIDTTCCAragAwIBAgIDDclRMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAME4xCzAJBgNVBAYTAlVT
MRAwDgYDVQQKEwdFcXVpZmF4MS0wKwYDVQQLEyRFcXVpZmF4IFNlY3VyZSBDZXJ0
HXIeXo3DWIktdiR0nHt4dIcG78qIhMVL9M2URL64HZoM+PDYeUdDawIDAQABo4Gu
CzAJBgNVBAYTAlNFMREwDwYDVQQKEwh2aWdnby5udTETMBEGA1UECxMKR1Q1MjM4
aWZpY2F0ZSBBdXRob3JpdHkwHhcNMDkxMTA2MjIwMTI2WhcNMTAxMjA4MTk1NzQ4
WjCB1zEpMCcGA1UEBRMgSjV5NEZJUW5Od3dGc1pLMDZhajlxTDR3dS9hem1aSlox
cyAoYykwOTEvMC0GA1UECxMmRG9tYWluIENvbnRyb2wgVmFsaWRhdGVkIC0gUmFw
aWRTU0woUikxETAPBgNVBAMTCHZpZ2dvLm51MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GN
NDM1NDExMC8GA1UECxMoU2VlIHd3dy5yYXBpZHNzbC5jb20vcmVzb3VyY2VzL2Nw
MIGrMA4GA1UdDwEB/wQEAwIE8DAdBgNVHQ4EFgQUmxfYy6OUBjVGGKJeIwysCl1i
cy9zZWN1cmVjYS5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAUSOZo+SvSspXXR9gjIBBPM5iQn9Qw
HQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GB
AC68SMttDDqvsK7/Fo6bdhvnW3w4X0whFe8uy9dC2ujPSNueSnx+4dlxXuEci8OL
0FTjeZbHB7BizyBUDgOQsAZYvrMxzcf0Vhw5RoN+bgX2oclCZWmadcMjnkm3T9Xi
XbgqCSA+bTqKqYkcRt1cmRIkp66Z2iT6JRY2pgYnGGFf
-----END ENCRYPTED MESSAGE-----

Danne Nordling om klimatalarmismen

Danne Nordling spekulerar i varför klimatalarmismen fuskar med faktakontrollen.

Ingerö om islamofobi-fobikerna

Johan Ingerö skriver om hur en felaktig analys från de som säger sig företräda ett inkluderande integrationsperspektiv, i själva verket fungerar kraftigt exkluderande och fördomsfullt.

Vissa, som t ex Anders R Olsson, tycks nämligen anta att den som berör hedersproblematik och pekar på dess särart på något sätt vill utmåla muslimer och "muslimskt" våld som särskilt ondskefullt.

Problemet med den infallsvinkeln är flera. Främst att det är Anders R Olsson, snarare än alla andra, som buntar samman hederskultur och islam. Genom att kalla hederskultur för "muslimskt våld" skapar Olsson precis den fördom han säger sig bekämpa.

I och med det lyckas han med konststycket att osynliggöra alla vanliga muslimer, med alla vanliga mänskliga drömmar om ett gott liv. Han skuffar undan alla vanliga Achmeds och Fatima. Istället gnäller han över att svenska medier behandlar ett fåtal kraftigt dysfunktionella familjer som om de vore kraftigt dysfunktionella familjer.

Och då gömmer han undan det faktum att det är ett allmänmänskligt lidande att falla offer för en familjs orimliga kontrollbehov. Endast ett fåtal familjer uppfattar det som normalt. Därmed inte sagt att problemet bör förringas.

Men det är ett normbrytande beteende i en familj, oavsett varifrån familjen räknar sina rötter och oavsett hur vanligt det är, och det bör också behandlas som ett normbrytande beteende.

Och, vilket är hjärtpunkten i Ingerös kritik mot Olsson, det är ett annat sorts problem än våldet i alkoholiserade familjer. I bägge fallen är det fråga om övergrepp, i bägge fallen måste omvärlden gripa in för att skydda folk; men det är ett annat slags problematik.

Och dessutom har Fadime Sandahls familj kristen, inte muslimsk, bakgrund.